نرخ پرش و روش محاسبه آن

اگر شما صاحب یک فروشگاه یا سوپرمارکت هستید، حتما بارها با صحنه هایی از رفتار و برخورد مشتری مواجه شدید. هنگامی که مشتری به قصد خرید وارد فروشگاه شما میادامه مطلب